Januari in de Enkhuizer Raad

In de voorbereiding op het nieuwe jaar waren er geen opzienbarende berichten. Lees verder:Afvalstoffenheffing. 

De raadsvergadering werd gekenmerkt door de behandeling van de rapporten van de rekenkamercommissie. Zij hebben gerapporteerd over de doelmatigheid van de afvalstoffenheffing.

Het blijkt dat we in de zeven gemeenten die zijn aangesloten bij de gemeenschappelijke regeling van het CAW, al jaren circa € 100,-- per huisgezin meer betalen dan de gemeenten die rechtstreeks bij de HVC zijn aangesloten.

Voor de Enkhuizer bevolking met zo’n 6000 woningen, gaat het dan al gauw om € 600.000,-- per jaar.

Dit is natuurlijk niet te tolereren. Deze constructie is geschapen in 2004. Er is toen door het CAW een contract afgesloten met het HVC om de berekening van de kosten van het huisafval verwerken vast te leggen. Daarin werd afgesproken om in de volgende jaren een vaste verhoging voor inflatie te hanteren.

Dat leek toen een goede deal, maar door de veranderingen in de huisvuilverwerking blijkt dat het verwerken steeds lonender is geworden.

Plastic en papier worden apart opgehaald en leveren geld op. Ook de restwarmte van de verbrandingsoven levert steeds meer op.

De HVC houdt het CAW vast aan het contract, maar wil wel dat onze bewoners huisvuil gaan scheiden. Dit levert extra geld op voor HVC. Je zou zeggen voor wat hoort wat, maar dat blijkt niet aan de orde. Dit contract loopt af in 2018, dus met ingang van 2019 gelden nieuwe regels.

Het wordt vastgelegd in een nieuwe DVO, (dienstverleningsovereenkomst). De onderhandelingen over deze DVO zijn in volle gang en de verbetervoorstellen van de rekenkamer worden door onze wethouder meegenomen in het overleg.

Wij houden met argusogen de gang van zaken in de gaten en zullen de nieuwe DVO dan ook tot de laatste letter uitpellen.

Wat de laatste jaren gebeurd is mag ons niet overnieuw overkomen.

WerkSaam.

Het tweede rapport van de rekenkamercommissie betrof de functionaliteit en effectiviteit van de WerkSaam organisatie.

De RKC (rekenkamercommissie) geeft aan dat behoudens enige punten in de Planning en Control de organisatie voldoende op orde is.

De raad heeft enige vragen gesteld en de uitgangspunten van het rapport onderschreven. Ook het college heeft het rapport omarmd en zal dit meenemen in gesprekken met WerkSaam.

En Nieuw Enkhuizen houdt de vinger aan de pols om te checken of er verbeteringen zijn.

MVADOVDD.

Ook werden er twee ‘moties vreemd aan de orde van de dag’ ingediend.

De eerste was een motie over een lijst waarop de bevoegdheden die de raad aan het college heeft gedelegeerd staan. Er ontstond een wat verwarde discussie. Het bleek dat er nooit een lijst was bijgehouden en dat het college deze wel wilde maken, maar dat dit extra inzet van ambtenaren zou betekenen waarvoor de raad dan budget zou moeten vrijmaken. NE stelt zich op het standpunt dat dit omgekeerde bewijsvoering zou zijn.

Het zou hetzelfde zijn, dat als een agent vraagt om je rijbewijs te tonen en jij dan zegt dat je die hebt en de agent moet bewijzen of dit wel of niet zo is.

Dus in dit geval geldt voor ons, dat als het college aan de bevoegdheid komt van de raad zoals gesteld in de gemeentewet, zij moet bewijzen dat de raad in dit specifieke geval ontheffing heeft verleend.

Een tweede motie was ingediend om de BOA’s (buitengewoon opsporingsambtenaren) in de stad meer bevoegdheid te geven en het aantal BOA’s uit te breiden. Nieuw Enkhuizen heeft hier tegen gestemd omdat de kosten van twee extra Boa’s inclusief extra opleiding heel veel extra kosten met zich mee zullen brengen. Boa’s moeten niet het tekort bij de politie in gaan vullen. Dit is een zaak voor de minister van justitie.

Februari wordt een spannende maand.

Het is de maand van de kadernota’s van de gemeenschappelijke regelingen.

Hierbij zullen de GR-en CAW en SED extra aandacht krijgen.

Het CAW omdat er een nieuwe DVO moet komen.

Het SED omdat in de begroting over 2010 opnieuw gesproken moet worden over de verdeling van de kosten van de SED. Vooralsnog wordt vastgehouden aan de oude norm, waarbij Enkhuizen 1 miljoen meer kwijt is dan Stedebroec en 2 miljoen meer dan Drechterland.

We hebben gehoord dat een evt. uitstappen uit de GR SED vier miljoen euro per gemeente gaat kosten, dus in het ergste geval zijn we na drie jaar uit de kosten. Spannend.

Tot zover januari, ik zie u terug na het carnaval.

Wordt vervolgd,

Jan Raven 


 


 

 

 

 

 


10-02-2019 21:28:31
Mayflower reclame BV