Enkhuizer politiek in oktober

De maand oktober is politiek bezien erg rustig verlopen. Een raadsvergadering met een drietal agendapunten en een zestal moties.We hebben als Nieuw Enkhuizen onze beschouwing op de financiƫle begroting ingediend. Deze is elders op deze site te lezen. Ook de drie raden bijeenkomst ( SED), gaf wel wat commotie. De reorganisatie loopt nog wat stroef en financieel zal er flink bijgestuurd moeten worden. Dit komt voornamelijk door inhuur van extern kaderpersoneel. NE zal niet meegaan in een extra uitgave. We zien het volgende kwartaaloverzicht tegemoet.

De raadsvergadering gaf een drietal agendapunten die behandeld moesten worden, alsmede een zestal moties.

Het eerste punt betreft de zorg dat steeds meer vermenging plaatsvindt tussen de gewone maatschappij en het criminele circuit, de zogenaamde ondermijning. De onderwereld krijgt steeds meer vat op burgers en politiek. Ook in Enkhuizen zijn er signalen dat met name in de havens de criminaliteit toeneemt.

Dit is ook het geval in Medemblik en Hoorn. We hebben daarom € 60.000,-- vrijgemaakt voor bestrijding van deze ondermijning. Hier ligt natuurlijk ook een taak voor de burgers. Houdt uw ogen en oren open. Ziet u niet verklaarbare dingen en/of handel meldt het aan desnoods anoniem.

Dan was er de zaak over de Mercury, van de zeeverkenners. Hierover was wat verdeeldheid in de raad. Waar de ene kant vond dat de zelfwerkzaamheid van deze vereniging beloond moest worden, gaf de ander aan dat dit ook kon via een renteloze lening met een verhoging van de contributie.

Er is besloten om de subsidie van € 25.000,-- toe te kennen. We zijn wel benieuwd wat de partijen die tegen stemden gaan doen in de toekomst. Dindua en de sporthal zijn toe aan vernieuwing van hun verblijfsgebouwen. Zo zijn er door het jaar heen wel meer keuzes die gemaakt moeten worden. Beter zou zijn om daar een beleidsvoornemen voor te maken, indien het al mogelijk is.

Als laatste was er de benoeming van een nieuw commissielid voor de VVD, Dhr. Kastermans. Nieuw Enkhuizen was in de veronderstelling dat conform artikel 31 gemeentewet schriftelijke stemming plaats zou vinden.

Artikel 31 gemeentewet luidt:

1. De stemming over personen voor het doen van benoemingen, voordrachten of aanbevelingen is geheim.

2. Indien de stemmen staken over personen tot wie de keuze door een voordracht of bij een herstemming is beperkt, wordt in dezelfde vergadering een herstemming gehouden.

3. Staken bij deze stemming de stemmen opnieuw, dan beslist terstond het lot.

Dit bleek voor Enkhuizen niet het geval. Wet of geen wet, hier geldt dat als niemand schriftelijke stemming aanvraagt er wordt gestemd of men voor benoeming is. Vraag op dat moment in de raad om een schriftelijke stemming en blijkt achteraf dat er een tegenstem is, dan is de aanvrager van de schriftelijke stemming verdacht. DIT KAN DUS NIET. We moeten nog eens bekijken wat de consequenties zijn.

Moties:

Nieuw Enkhuizen heeft een motie ingediend om echtparen de mogelijkheid te geven om te kunnen trouwen op elke locatie, weliswaar onder voorwaarden van openbare orde en veiligheid. Zonder discussie kreeg NE daarvoor de steun van alle partijen.

Ook zijn we mede-indiener van de moties over het kinderpardon en het langer in gebruik houden van de Sprong.

De moties over openbaar vervoer om buslijn 138 weer te laten rijden en de motie over jongerenhuisvesting konden op onze volledige steun rekenen.

De motie over de Bierkade gaf zowel in de raad als in de fractie nog wel wat afweging in de Voors en Tegens. Bij een afweging om de wethouder het mandaat te geven om de Bierkade aan te kopen moet ook gekeken worden naar de belangen van de eigenaren van het pand en ook naar de gemeente.

Op langere termijn moet er iets gedaan worden met deze opstallen en de aanliggende stukken grond. De andere kant is, dat als je vasthoudt aan het raadsbesluit om niet te verkopen er vermoedelijk een hoger beroep komt waardoor alles nog langer gaat duren.

Nieuw Enkhuizen, denkt dat het voor de motie stemmen de beste oplossing geeft. De eigenaar van het pand kan de opstal snel overdoen aan de gemeente en de gemeente heeft daarmee in één klap alle grond en opstallen in eigendom.

Zoals ik, de fractievoorzitter, het peil is een meerderheid voor huisvesting van kleinbehuisden, (jongeren en ouderen). We zullen de plannen die komen gaan, op waarde beoordelen.

Jan Raven, 4 november 2018

04-11-2018 23:21:46
Mayflower reclame BV