Vier jaar voorwaarts

Verslag van de raadsvergadering van 10 juli 2018.

De raadsvergadering van 10 juli was een lange vergadering. In de middagsessie werden de algemene beschouwingen behandeld. Iedere fractie geeft daarbij een beeld van wat zij aan beleid wensen in het komende jaar. Behalve een commentaar op de kadernota hebben we ook aangegeven dat we voor een eerlijke en transparante politiek gaan. Altijd proberen om open te zijn en graag een luisterend oor hebben voor iedereen. Onze Algemeen Politieke Beschouwing (APB) is via deze link elders op deze website te lezen.

‘s Avonds de kadernota waarbij ieder kon debatteren over de kadernota en later kwam ook de stemming over een akkoord voor de kadernota van 2019.

Om het gemeentebeleid mogelijk te maken is geld nodig. Deze financiële onderbouwing van het beleid is opgebouwd uit verschillende fasen. Dit heet de Planning & Control cyclus. Het college van B&W legt volgens deze cyclus verantwoording af aan de gemeenteraad.

De jaarlijkse Planning & Control cyclus bestaat uit:

Kadernota

Begroting

Bestuursrapportages

Jaarverslag en jaarrekening

Kadernota

In de Kadernota stelt de gemeenteraad de uitgangspunten en kaders voor de komende vier jaar vast. De raad stelt de Kadernota vast in de zomer. Deze vormt de basis voor de begroting.

Begroting

Hierin staan de geplande inkomsten en uitgaven voor het komende jaar. Voor elk beleidsprogramma staat in de begroting:

Wat willen we bereiken?

Wat gaan we daarvoor doen?

Wat kost het?

Het college stelt de begroting op en bespreekt deze met de gemeenteraad. De gemeenteraad stelt de begroting vast en machtigt het college het geld uit te geven.

De programmabegroting verschijnt jaarlijks in november. Deze wordt dan in de raad behandeld en bij overeenstemming geaccordeerd.

Tussenrapportage en eventuele berichten

Het college houdt de raad op de hoogte van de voortgang van de begroting. Bij grote verschillen melden zij dit aan de raad ter bespreking.

Alleen ontwikkelingen die leiden tot een aanpassing op de begroting (zowel met als zonder financiële consequenties) worden voorgelegd. 

Jaarverslag en jaarrekening

Het jaarverslag en de bijbehorende jaarrekening bevat de programmaverantwoording met daarin per programma een terugblik op onderwerpen die een belangrijke rol hebben gespeeld. Dit gebeurt aan de hand van de volgende vragen:

Is bereikt wat we wilden bereiken?

Is gedaan wat we wilden doen?

Heeft het gekost wat we dachten dat het zou kosten?

Onze Algemene Politieke Beschouwing kunt hier lezen. Hierin staat vermeld wat wij willen en ons commentaar op de kadernota.

Ook zijn in de vergadering nog twee stukken geaccordeerd. De eerste ging over de benoeming van een nieuwe accountant voor de controle van de boekhouding. Die wordt volgens regeling regelmatig veranderd.

Het tweede punt was de promotie van de kop van Noord-Holland. Dit is een initiatief van de provincie. Het betekent wel dat er afstemming zal komen tussen de gemeenten, wie waar accommodaties en parken bouwt voor onze toeristen. Dit programma wordt verder uitgewerkt en betaald door de provincie.

Als laatste kwam de stemming over een raadsbreed akkoord aan de orde. Een raadsbreed akkoord is een model waarbij er geen coalitie en oppositie is. Per punt op de raadsagenda zal gezocht worden naar een zo groot mogelijke meerderheid van stemmen. Dus geen net aan met 9 voor en 8 tegen, maar streven naar een belangrijke meerderheid. Dus een goed debat om elkaar te overtuigen en geen achterkamertjes meer.

Hoewel eenieder nog huiverig is of het wel zal lukken, willen wij het een kans geven. Het al dan niet slagen zal er van afhangen of ieder zich aan de afspraken zal houden. Geen achterkamertjes, niet ten alle tijden de eigen wethouder beschermen, (goed is goed en van fouten kun je leren).

We zullen het zien!

Verder lezen?

De Kadernota 2018 - 2022

De APB's van alle partijen

Link naar de gemeenteraadsvergadering van 10 juli j.l.

 17-08-2018 08:47:59
Mayflower reclame BV