Nieuws van de fractie: april

In april 2018 begon de eerste cyclus van BOFS (BOFS staat voor Bestuur, Organisatie, Financiën en Samenleving), GGB (GGB staat voor Grondgebied) en Gemeenteraad.door Jan Raven en Jannie Aukes

De vergadering van de GGB-commissie werd deze maand uitgesteld.

In de BOFS-commissievergadering van 9 april waren nog alleen raadsleden vertegenwoordigd daar de commissieleden nog niet waren ingezworen.

Het was deze eerste keer geen zware vergadering. 

Op punt 5 stond het uittreden uit de regeling met de muziekschool. Dit besluit was vorig jaar al genomen en nu moest een afrekening plaats vinden van €  152.000 als laatste betaling.

Op punt 6 was een aanpassing aan de orde van de directie van de veiligheidsregio. Er zou een tweede directeur worden aangesteld waarvan één de taak als secretaris zou vervullen. Wij hebben hier vragen over gesteld, daar een extra directeur veel van het goede is. Bij navraag na de vergadering bleek dat een drietallige directie werd omgevormd naar twee aparte directeuren voor de twee afdelingen Ambulance zorg en Brandweer. Wij hebben toen aangegeven dat dit wat ons betreft een A-stuk (is een hamerstuk) mocht zijn. 

Op punt 7 de Gemeenschappelijke Regeling Archeologie. Deze wordt uitgebreid met Texel en Schagen. Daar dezen nu ook gaan bijdragen aan de organisatie en iedereen de onderzoeken die in de gemeente worden gedaan zelf betalen, betekent dit minder kosten per gemeente. Dus ook hier een A-stuk.

Op punt 8 de oprichting van een coöperatie voor het digitaal dossier van Geestelijke Gezondheidszorg.

Wij zijn akkoord dat dit in een aparte coöp wordt gezet, die door de leden van de coöp na behalen van het resultaat ook direct weer kan worden opgeheven. Juist bij de GGD is het van belang dat er een goede dossiervorming plaatsvindt.

Op punt 9 stond de vraag om diverse activiteiten ter grootte van € 670.000 - die in de begroting van 2017 waren vermeld, maar niet waren uitgegeven - in 2018 alsnog uit te voeren en dit geld ten laste te laten komen van de algemene middelen. Wij vonden dit geen goede zaak en hebben gevraagd dit in de jaarrekening van 2017 te behandelen. Wij zijn dus toen - nog als enige - niet akkoord gegaan om dit als A-stuk te behandelen, maar gewoon in de Raad te behandelen. Wij hebben hier ook vragen over gesteld op Agora.

Het eerste succes is geboekt tijdens de raadsvergadering op 24 april. We hebben contact gezocht met de VVD omdat we het niet eens waren met een individueel raadsvoorstel om budgetten van 2017 over te hevelen naar 2018. Dit soort besluiten hoor je gedurende het lopende begrotingsjaar in te dienen of samen met de jaarrekening. 

Samen met de VVD is een amendement ingediend om het voorstel gelijktijdig met de jaarrekening te behandelen. 

Dit amendement werd in de raad met algemene stemmen aangenomen. Wij zien dit geld dus terug in de jaarstukken 2017.

Tot zover onze overwegingen en stemmen in de vergaderingen van de maand april.

 

Het voorlopige fractieprogramma voor mei: 

 7 mei    Profielschets vergadering

 8 mei    Informatie over invoering van de Omgevingswet

14 mei   BOFS

18 mei   gehele dag congres HVC

29 mei   Raadsvergadering

03-05-2018 20:41:44
Mayflower reclame BV